中文|English|Русский язык|Espa?ol|Ti?ng Vi?t Nam|Türk?e
V? trí hi?n t?i:quê h??ng > Máy cán sóng ??n m?t

Máy cán sóng ??n DWG

 Tính n?ng c? b?n
  • T?ng th? ???c thi?t k? ki?u mô ?un , ?i?u ch?nh và b?o trì d? dàng.
  • Lô sóng thay nhanh ki?u tr?c d??i, ti?n cho vi?c ??i n?p sóng và b?o trì lô sóng, thao tác thay lô d? dàng
  • K?t c?u lô sóng bên d??i, làm vi?c ?n ??nh h?n
  • D?n gi?y ki?u t?o áp l?c không khí
  • C?m ép sóng và c?m bôi keo ???c thi?t k? v?i k?t c?u tách r?i, ti?n cho vi?c ?i?u ch?nh và b?o trì
  • ?i?u khi?n ch??ng trình PLC, giao di?n ng??i máy thao tác an toàn , thu?n l?i
Tham s? k? thu?t
  • T?c ?? thi?t k? : 250m/phút
  • ???ng kính tr?c lô : lô trên 440mm
  • Tr?ng l??ng ngu?n gi?y : 90-370g/m2
  • Áp su?t h?i : 1.0-1.4MPa

 

? 欧美另类拳交系列