中文|English|Русский язык|Espa?ol|Ti?ng Vi?t Nam|Türk?e
V? trí hi?n t?i:quê h??ng > Tin t?c

Actividad Reciente

H?I NGH? KHáCH HàNG

Công ty TNHH Hàng Châu ?ã cung c?p , l?p ??t hoàn thi?n, nghi?m thu bàn giao dây chuy?n s?n xu?t bao bì carton sóng 150m/phút, 1800mm cho Công ty C? ph?n Thành Công.
Ngày 27/11/2015 Công ty TNHH Hàng Châu ph?i h?p cùng v?i Công Ty C? Ph?n Thành Công Hà N?i ?ã t? ch?c h?i tri ân khách hàng n?m 2015 v?i thông ?i?p 'L?i C?m ?n T? Trái Tim'. S? ki?n là d?p ?? qu?ng bá gi?i thi?u dây truy?n máy s?n xu?t bao bì carton v?i công su?t 150mét/p ??n Quý khách hàng, ??i lý và ??i tác thân thi?t ?ã có nhi?u ?óng góp cho s? phát tri?n không ng?ng c?a Công ty

Trang web xem chi ti?t
http://hangchau.com.vn/vn/Tin-tuc/Hoi-nghi-khach-hang-2015.aspx
? 欧美另类拳交系列