中文|English|Русский язык|Espa?ol|Ti?ng Vi?t Nam|Türk?e
V? trí hi?n t?i:quê h??ng > Gi?i thi?u C?ng ty

Actividad Reciente

Gi?i thi?u c?ng ty


 Công ty TNHH c? ph?n máy công nghi?p nh? Kinh S?nH? B?c là công ty l?n nh?t Trung Qu?c v? s?n xu?t và xu?t kh?uthi?t b? s?n xu?t h?p bao bì, thùng gi?y carton. N?m 1998, côngty ??t ch?t l??ng ISO 9001 do b? th? h? ch?ng nh?n, n?m 2004??t ch?ng nh?n c?a liên minh châu Âu EC, n?m 2006 thông qua
h? th?ng qu?n lý ch?t l??ng xét duy?t ch?ng nh?n ??t ch?t l??ng ISO 9001 - 2000. Và tr? thành m?t trong nh?ng ?y viên c?a ban liên doanh h?p tác v?i tr??ng Tsinghua University c?a Trung Qu?c. J.S. Machine chính th?c lên sàn vào tháng 06 n?m 1998 t?i s? giao d?ch ch?ng khoán Thâm Quy?n, là doanh nghi?p duy
nh?t trong ngành s?n xu?t máy móc ph?c v? cho ngành bao bì lên sàn ??u tiên lên sàn ? Trung Qu?c. J.S. Machine có t?ng di?n tích 700.000 m2 , t?ng tài s?n 200 tri?u USD, 1200 b? thi?t b? s?n xu?t, bao g?m 50 b? thi?t b? gia công v?i k? thu?t tiên ti?n c?a th? gi?i. Công ty s? h?u 12 nhà máy và các công ty chi nhánh, v?i ??i ng? các b? nhân viên h?n 1977 ng??i, trong ?ó có 340 k? s? và h?n 50 ti?n s?, th?c s?. J .S. Machine chuyên ch? t?o ra các lo?i máy móc thi?t b?, trong ?ó máy s?n xu?t thùng carton và h?p gi?y là 2 ch?ng lo?i chính, có 85 ch?ng lo?i và 175 lo?i quy cách máy móc khác nhau. Hàng n?m s?n xu?t h?n 180 dây chuy?n, h?n 1600 máy l?. S?n ph?m bao bì ???c s?n xu?t t? 3,5,7 l?p ??n in ?n, b? c?t, bó ch?ng ??u ???c th?c hi?n trong 1 dây chuy?n. J.S. Machine hi?n có h?n 27 chi nhánh t?i các t?nh trong n??c nh? B?c
Kinh, Th??ng H?i, Qu?ng Châu... T?i các thành ph? l?n nh? Istanbul, Teheran, Moscow, New Delhi, Bankok, H? Chí Minh, Cairo, Cape town, Buenos Aires, San Diego, Mexico ? các n??c trên th? gi?i, 18 ??n v? hành chính, 38 tr?m cung c?p linh ki?n và tr?m b?o d??ng thi?t b?. ? Th??ng H?i, Qu?ng Châu, Thanh ??o, Thành ?ô có 4 trung tâm b?o trì lô sóng. Trung tâm công ngh? J.S. Machine ???c b? th??ng m?i qu?c gia, b? tài chính qu?c gia....ch?ng nh?n ??t tiêu chu?n trung tâm công ngh? c?p
qu?c gia, hàng n?m s?n l??ng s?n ph?m m?i chi?m trên 40% t?ng s?n l??ng s?n ph?m. J.S. Machine liên t?c nhi?u n?m ???c bình ch?n là doanh nghi?p tiên ti?n v? ch?t l??ng, kinh t? và l?i nhu?n trên toàn qu?c. N?m 1996 ???c b? th??ng m?i qu?c gia và ngân hàng People’s Bank of China li?t vào hàng 300 doanh nghi?p tr?ng ?i?m trong n??c. Và ???c li?t kê vào 520 doanh nghi?p hàng ??u c? n??c. Tháng 4 n?m 1997,
J.S. Machine ???c ch?ng nh?n là doanh nghi?p có công ngh? tiên ti?n nh?t t?nh H? B?c. Thi?t b? dây chuy?n s?n xu?t bao bì carton “Tam Hoàng” ???c chính ph? t?nh H? B?c ch?ng nh?n là ??t hàng t?t và tinh x?o n?i danh ??u tiên. N?m 2001 ???c B? công ngh? qu?c gia ch?ng nh?n là doanh nghi?p có k? thu?t tiên ti?n trong k? ho?ch ch?y ti?p s?c qu?c gia. N?m 2005, thi?t b? dây chuy?n s?n xu?t bao bì carton “Tam Hoàng” ???c công nh?n là hàng xu?t kh?u n?i danh ? t?nh H? B?c. N?m 2006, công ty ???c báo chí bao bì Trung Qu?c công nh?n là doanh nghi?p “có s?c ?nh h??ng nh?t” trong ngành s?n xu?t bao bì. J.S. Machine ???c h?i Liên hi?p bao bì Trung Qu?c công nh?n là doanh nghi?p bao bì hàng ??u Trung Qu?c n?m 2006 - 2008. N?m 2007, công ty ???c công nh?n là 1 trong 15 ??n v? có công ngh? c?i t?o tiên ti?n t?nh H? B?c,
???c, ???c Liên hi?p kinh t? công nghi?p Trung Qu?c công nh?n là “Ngành nghi?p phát tri?n hàng ??u”.
 
 Công ty TNHH Hàng Châulà ??n v? chuyên kinh doanh xu?t nh?p kh?u máy móc thi?t b? ngành in - bao bì, ngành bia r??u n??c gi?i khát và các ngành xây d?ng c? b?n khác nh? tr?m nghi?n sàng ?á, thi?t b?, máy móc cho nghành công nghi?p n?ng...vv. ???c thành l?p t? n?m 2007, tr?i qua quá trình 5 n?m ho?t ??ng & phát tri?n. Hi?n nay công ty chúng tôi ?ã và ?ang là ??i di?n t?i Vi?t Nam cho các t?p ?oàn công nghi?p, các nhà máy, các công ty th??ng m?i có uy tín trên th? tr??ng Trung Qu?c HUBEI JINGSHAN MACHINERY, SBM). ???c s? h?p tác ch?t ch? c?a nhà s?n xu?t, Công ty chúng tôi luôn mang t?i khách hàng nh?ng thi?t b? hi?n ??i, tiên ti?n nh?t v?i giá thành h?p lý. Trong quá trình phát tri?n c?a mình Công ty TNHH Hàng Châu ?ã ???c r?t nhi?u khách hàng trong và ngoài n??c tín nhi?m và l?a ch?n là nhà cung c?p thi?t b?, máy móc trong các ngành bao bì carton, xeo gi?y, bia r??u n??c gi?i khát…vv.
V?i ph??ng châm:
“ UY TÍN - CH?T L??NG - TI?N L?I”
Công ty TNHH Hàng Châu chúng tôi luôn mong mu?n mang ??n cho Quý khách hàng nh?ng s?n ph?m công ngh? tiên ti?n, ch?t l??ng cao v?i chi phí h?p lý nh?t.
Chúng tôi xin chân thành c?m ?n và r?t mong nh?n ???c s? h?p tác c?a Quý khách hàng!
 

? 欧美另类拳交系列